Přihlášení

Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné podmínky aplikace „Tracky Mobile“, dále jen "Obchodní podmínky"

1. VŠEOBECNÁ USTANOVENÍ

 1. Tyto Obchodní podmínky upravují práva a povinnosti Smluvních stran při provozu a užívání Služby a aplikace, blíže specifikované v těchto Obchodních podmínkách. Aktuální znění se nachází na internetových stránkách Poskytovatele http://www.tracky-mobile.com/terms-of-use/.
 2. Aktivací prémiového účtu v průběhu nebo po uplynutí zkušební lhůty získává Kupující nebo třetí osoba, které budou sděleny přístupové údaje k účtu, možnost využívat službu „Tracky Mobile“ (dále jen „Služba“), umožňující detekci mobilního zařízení s GPS přijímačem, na kterém je aplikace nainstalována a aktivována.
 3. Kupujícím ( dále také Klient) se rozumí osoba, která zakoupí předplatné Služby elektronicky na internetových stránkách Poskytovatele nebo uzavře písemnou registraci služby se zástupcem Poskytovatele.
 4. Služba umožňuje Poskytovateli zjistit geografickou polohu mobilního zařízení klienta.

2. AKTIVACE SLUŽBY A JEJÍ PROVOZ

 1. Aktivací Služby se rozumí registrace účtu na stránkách http://www.tracky-mobile.com, stažení aplikace z Google Play, její instalace do mobilního zařízení, spárování s internetovým účtem pomocí unikátního vygenerovaného kódu a potvrzení o sledování.
 2. Služba nikdy nebude zjišťovat žádné osobní údaje klienta, kromě jeho geografické polohy. Jeho identifikace je zajištěna pomocí názvu telefonu, který si Klient zvolí při spárování.
 3. Poskytnutím všech výše uvedených údajů Klient souhlasí s jejich zpracováním k interním účelům (např. pro vylepšení služby), a Poskytovatel prohlašuje, že nebudou poskytnuty žádné třetí straně.
 4. Veškerá komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem bude zaznamenávána nejdéle 6 měsíců, pokud dojde k deaktivaci účtu nebo neprodloužení předplatného. Pokud bude chtít Klient data odstranit, je to možné o to zažádat na e-mailu info@tracky-mobile.com. Uchovávání a nakládání se všemi záznamy bude prováděno v souladu s platným právním řádem ČR.
 5. Klient je povinen informovat uživatele aplikace „Tracky Mobile“ staršího 15 let, kterého je zákonným zástupcem, prokazatelným způsobem o aktivaci Služby a jejích možnostech a to předtím, než těmto její užívání umožní, popř. v den 15. narozenin uživatele, dosáhne-li tohoto věku v průběhu užívání Služby. Klient se zavazuje dodržovat právní normy České republiky nebo jiné země, kde službu využívá.
 6. Za souhlas se považuje potvrzení dialogového okna na displeji mobilního zařízení po spuštění aplikace, zadání unikátního kódu a jeho spárování.
 7. Tento souhlas je kdykoliv možné odvolat a Poskytovatel je povinnen deaktivovat a smazat jakýkoliv účet, u kterého by měl podezření že souhlas nebyl dobrovolný nebo provedený kompetentní osobou.
 8. Služba zajišťuje určování polohy a pohybu sledovaných zařízení pouze pro zařízení, které mají provedenou aktivaci dle výše uvedených podmínek. Služba dále umožňuje poskytovat klientovi informace o sledovaném zařízení, které musí mít instalovaný operační systém Android ve verzi 2.3.3 a novějším.
 9. Služba poskytuje informace o sledovaném zařízení, které je možno připojit k internetu. Aby mohl Klient sledovat informace o poloze zařízení musí dojít k přenosu dat mezi zařízením a serverem Poskytovatele. Pokud zařízení není připojeno on-line k internetu, uchovává si informace o své poloze v paměti a tyto informace pošle na server, jakmile dojde k připojení k internetu. 
 10. Informace o poloze a pohybu sledovaných zařízení zavísí na množství vysílačů pro mobilní vysílání a síle signálu v lokalitě, kde se sledované zařízení nachází. Poskytovatel si z těchto důvodů vyhrazuje právo na odchylku zjištěné polohy zařízení oproti skutečnému stavu.

3. CENA A PLATEBNÍ PODMÍNKY

 1. Minimální doba trvání smluvního vztahu mezi Poskytovatelem a Klientem je stanovena dle aktuálního tarifu.
 2. Cena za užívání Služby sestává z předplatného dle aktuálního ceníku, který je k nalezení na webové adrese http://www.tracky-mobile.com/order/. Poskytovatel si vyhrazuje právo kdykoli aktuální ceník upravit.

4. UKONČENÍ A VÝPOVĚĎ POSKYTOVÁNÍ SLUŽBY

 1. Poskytování služeb končí dnem uplynutí doby, na kterou bylo poskytování služby předplaceno, nebo na kterou bylo sjednáno poskytování Služby, dle konkrétního Klientem zvoleného tarifu nebo deaktivací účtu, čímž dá Klient najevo, že nehodlá v smluvním vztahu pokračovat a smluvní vztah ukončuje. V opačném případě se doba poskytování Služby automaticky prodlužuje o stejnou dobu, na kterou byla sjednána či předplacena, přičemž paušály či předplatné za toto další období budou uhrazeny stejným způsobem, jaký Klient zvolil při aktivaci.

5. OCHRANA DAT A OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 1. Klient si výslovně přeje a souhlasí s tím, že veškeré údaje, které poskytuje Poskytovateli, budou sloužit k identifikaci Klienta, aktivaci a využívání Služby nebo její části a Poskytovatel je oprávněn taková data shromažďovat. Klient současně souhlasí s nakládáním, shromažďováním a archivací dat sloužících ke zjišťování geografické polohy a/nebo pohybu mobilního zařízení a o jeho geografické poloze či pohybu. Takové údaje (identifikační název telefonu, GPS souřadnice, záznam komunikace mezi Klientem a Poskytovatelem) je Poskytovatel povinen zlikvidovat po uplynutí lhůty 6 měsíců ode dne zániku Smlouvy, nestanoví-li obecně závazné právní předpisy jinou lhůtu.
 2. Klient je oprávněn kdykoli odvolat svůj souhlas formou deaktivace účtu.

6. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

 1. Klient výslovně prohlašuje, že aktivací Služby souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.
 2. Dále Klient bere na vědomí, že Poskytovatel neodpovídá za žádné škody vzniklé výpadkem Služby či nepřesností či chybnou informací o poloze a/nebo pohybu mobilního zařízení. Veškerá data lze považovat pouze za přibližná, jejichž přesnost a správnost je omezena použitou technologií v daném místě.
 3. Smluvní vztah mezi Klientem a Poskytovatelem, jakož i veškeré vztahy související se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku, což Klient a Poskytovatel výslovně sjednávají a Klient s tímto odesláním aktivačního formuláře výslovně vyjadřuje svůj souhlas.
 4. V případě, že by některé z ustanovení těchto Obchodních podmínek bylo z jakýchkoliv důvodů neplatné nebo neúčinné, nezpůsobuje tato skutečnost neplatnost nebo neúčinnost ostatních částí těchto Obchodních podmínek.
 5. Poskytovatel neodpovídá za zneužití nebo škody vzniklé zneužitím Služby Klientem nebo jinou osobou ve vztahu k třetím osobám nebo vůči Klientovi. Veškerou odpovědnost za jakékoliv škody, včetně, avšak nikoli pouze, přímých, nahodilých, následných, nepřímých škod nebo škod s represivní funkcí, vzniklých třetím osobám, včetně uživatele mobilního zařízení, na kterém je aplikace „Tracky Mobile“ nainstalována a Poskytovatele v souvislosti s využíváním Služby nese ve vztahu k Poskytovateli pouze a výlučně Klient, a to v plném rozsahu.
 6. Tyto podmínky je Poskytovatel kdykoli oprávněn doplňovat a měnit, přičemž takové aktuální znění nabývá účinnosti dnem zveřejněním internetové adrese http://www.tracky-mobile.com/terms-of-use/, není-li stanoven termín pozdější.

Tyto obchodní podmínky platí ke dni ......